fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

แพทย์ไทยคนแรกที่ได้วางหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ฉีดฟิลเลอร์ด้วยเข็มปลายทู่