fbpx

สอบถามเพิ่มเติม
หรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรูปเพื่อปรึกษาคุณหมอ

โทร : 02-287-1200

อบรมผู้เชี่ยวชาญในการใช้เข็มปลายทู่ในการฉีดฟิลเลอร์

อบรมผู้เชี่ยวชาญในการใช้เข็มปลายทู่ในการฉีดฟิลเลอร์ รุ่นสุดท้ายของปี 2558