CELEBRITY REVIEW

CELEBRITY REVIEW
o

ผู้ที่เข้าใจความงามอันเลอค่าของเพชร ย่อมเข้าใจถึงศิลปะความงามบนใบหน้าเช่นกัน และเหตุนี้

คุณน้ำตาล วริษา ปฐมกุลมัล นักวิเคราะห์อัญมณีสถาบัน GIA และเจ้าของธุรกิจร้านเพชรนพรัตน์ จึงเป็นอีกหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจ AIC Clinic ดูแล 😊

อ่านต่อได้ที่ : https://www.naewna.com/lady/438678/preview

28 September 2019